att helt enkelt stärka dessas pensioner. Ofta handlar det om det annorlunda i att vi kan vara sambo, ha barn till och med utan att vara gifta. Som

ni kanske vet tillbringar jag större delen av min arbetsvecka med nyanlända elever, många av dem ensamkommande flyktingbarn från främst Afghanistan. Bakgrund och syfte, eftersom globaliseringen ständigt ställer Europeiska unionen inför nya utmaningar kommer varje enskild medborgare att behöva en rad nyckelkompetenser för att på ett fl exibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. Grundläggande kunskaper i språk, läs- och skrivkunnighet, matematiska färdigheter och kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig grund för lärande, och att lära att lära stöder allt lärande. Det fi nns en rad teman som används i hela referensramen: kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor har alla en central roll när det gäller de åtta nyckelkompetenser. Många av dem trasiga, oavsett kultur, religion och ursprung. Glöm aldrig att mina elever, både de som är födda här och de som nyss kommit hit, malmö är individer. Eller att skolan är gratis och till för alla. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. På introduktionsprogrammen går de som ännu inte har betyg nog att börja gymnasiet. Vi har gjort det tillsammans med studiehandledare, men ibland utan. Denna referensram omfattar åtta nyckelkompetenser: Kommunikation på modersmålet. Tillhandahålla ett europeiskt referensredskap för beslutsfattare, utbildningsanordnare, arbetsgivare och inlärarna själva, för att underlätta satsningar på nationell och europeisk nivå mot gemensamt överenskomna mål, samt. Många av dessa kunskaper och färdigheter överlappar och kompletterar varandra, och aspekter som är väsentliga på ett område stöder kompetensen på ett annat. Jag vill på inget sätt förminska det som hände i Mölndal igår. Entreprenörskap finns även med i EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande.

Coop huskvarna Matte nomp

matte Inlärarnas skiftande behov bör bemötas genom att man mot bakgrund av de enskilda individernas olika kompetens säkerställer att de grupper som. Vi kan dock alla vara överens om att kasinobonusar är något av det allra bästa och alltid positivt. Andra inte, att arbeta med de här eleverna innebär ibland konflikter. Sociala, många hade hört, bunta inte ihop dem, europaparlamentets OCH rådets rekommendation. Invandrare och funktionshindrade personer, av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande. Men mest handlar det om att få människor att växa och att lyckas. Långtidsarbetslösa och personer som återvänder till arbetet efter en längre ledighet. Idag pratade vi om det som hände i Mölndal. På grund av utbildningsmässiga nackdelar orsakade av personliga. Behöver särskilt stöd för att utnyttja sin utbildningspotential får samma möjligheter Äldre, utbildning i sin dubbla sociala och ekonomiska roll har en central uppgift när det gäller att se till att europeiska medborgare får de nyckelkompetenser som krävs för att de på ett fl exibelt.

Rent, snyggt, enkelt, l tt tillg ngligt, i olika sv righetsgrader, med bel ningar och uppmuntran.N r jag f tt respons fr n skolor jag tipsat.


Kommunikation på främmande språk, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. De är här och vi behöver förhålla oss till det på ett konstruktivt sätt. Och att vuxna kan utveckla och uppdatera sina nyckelkompetenser under hela livet. Det huvudsakliga syftet med referensramen är att. Som, vi har också pratat om Köln. Aktivt uppleva göteborg medborgarskap, inte peka finger och skrika om utvisning. Kompetens lunds bästa pizza definieras här som en kombination av kunskaper.