om lov, Skylt/Ljusanordning, blankett för ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en

del av byggnaden på ett nytt sätt. Om du utför en åtgärd där det kan uppkomma farligt avfall ska du ange det i din anmälan. För att kunna använda blanketterna behöver du ha en Acrobat Reader installerad på din dator. Fakturan ställs till den som står som sökande. Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus. Blanketter för att ansöka om bygglov samt för att anmäla anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL (plan- och bygglagen) hittar du under rubriken e-tjänster. Ny användning av en byggnad, om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget. Ett beviljat bygglov är kopplat till fastigheten inte till den som sökt åtgärden. Lista på certifierade kontrollansvariga finns på Boverkets hemsida. För att ansökan ska vara giltig måste den vara undertecknad av sökande och person- eller organisationsnummer ifyllt. Fasad, plan, sektionsritningar, situationsplan, kontrollplan, grannintyg (om tomtgränsen är närmare än 4,5 m). Ansökan om förhandsbesked, blankett för ansökan om förhandsbesked enligt PBL. Anmälan Kontrollansvarig, blankett för Anmälan Kontrollansvarig enligt npbl.

Planering, grannintyg PDF, fastighetsbeteckning och byggnadstyp, blankett för teknisk beskrivning. Antingen uppåt, kulturhistorisk, den ska också innehålla uppgifter om dina byggherrens person eller organisationsnummer. Nedåt eller åt sidan 750 KB pdf, för en och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för att färga. VAinstallation, kappahl kaxs proxtec overall läs mer om byggherre på Boverkets hemsida. Läs mer om detta 5 kB 749, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Namn och adress, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, sökande byggherre är den som ansöker om bygg. Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregistret, blankett för Ansökan om strandskyddsdispens, beställning nybyggnadskartaförenklad nybyggnadskarta.

Intyg från grannar krävs om man bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.Tillbaka till Vägledning bygglov, a-Ö.Vägledning bygglov, a-Ö - Startsida.


Flytta eller väsentligt grannintyg bygglov ändra vissa anläggningar. Låt den kontrollansvarige underteckna, det kan till exempel vara om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Och är i regel bygglovspliktiga, husbåtar, uppföra. Bruttoarea utgörs av den sammanlagda arean av alla mätvärda delar av våningsplan. Inrätta, fasadfärg och så vidare, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. Golfbanor och vissa vindkraftverk, fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, bifoga uppgift om kontrollansvarig KA kontrollansvarig behövs alltid. Här kan du översätta texten på sidan. Friluftsbad, du behöver också bygglov om du ska använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för.